Formannskapet i Melhus kommune fattet i møte 27. juni vedtak om å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi ut på høring og offentlig ettersyn (sak 77/2023).

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og har perspektiv mot 2037. Samfunnsdelen tar for seg kommunens hovedmål og strategier for hvordan man skal nå målene. Målene og strategiene skal legge grunnlaget for samfunnsutviklingen i kommunen i planperioden.

Arealstrategien baserer seg på strategiene i samfunnsdelen og skal legge føringer for langsiktig arealbruk i kommunen. Arealstrategien vil fungere som underlag ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Melhus kommune oppfordrer alle som ønsker å komme med innspill og merknader til innholdet i kommuneplanens samfunnsdel. Frist: 3. september 2023.

Innspillet merkes kommuneplanens samfunnsdel og sendes til postmottak@melhus.kommune.no

Spørsmål vedrørende kommuneplanens samfunnsdel rettes til saksbehandler Kjartan Løvaas på e-post eller tlf: 99379842.

Last ned: