I medhold av plan- og bygningsloven §11-14 sendes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsbygging 2021-2025 på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.10.21.

Formålet med denne planen er å være et styringsdokument for prioritering av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg i Melhus kommune. I tillegg skal planen legge grunnlag for videre satsinger og arbeidsområder innenfor idrettsfeltet i kommunen.

Planen inneholder blant annet informasjon om status og utviklingstrekk innenfor idretten og fysisk aktivitet i kommunen, mål og strategier for planperioden og en handlingsplan for planperioden. Handlingsplanen er delt inn i en prioritert liste over ordinære anlegg og nærmiljøanlegg samt en langsiktig uprioritert liste over planlagte anlegg.

Planperioden har hatt en lang medvirkningsperiode, hvor rådmann har vært i tett dialog med blant annet idretten direkte, Idrettsrådet, folkehelsekoordinator og friluftsansvarlig i kommunen og det lokale ungdomsrådet. Denne prosessen har ført til det forslaget som legges frem.

Se hele planen her (pdf).

Innspill

Innspill og merknader må sendes til oss innen 21. oktober 2021, enten via e-post eller post:

  • Postmottak@melhus.kommune.no
  • Melhus kommune/v kultur og fritid, postboks 55, 7221 Melhus

Har du spørsmål til planen kan du sende e-post til Maria Spjøtvoll, kulturrådgiver.