Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk blant annet i arealforvaltning. Kartleggingsområdene vil bli undersøkt for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med kartleggingen, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med Norconsult på firmapost@norconsult.com. E-post merkes 5207617.

Alle som er ute i felt vil ta hensyn til smittesituasjonen og følger til enhver tid myndighetenes anbefalte smittevernregler. Du kan lese mer om kartleggingen på https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/miljoovervaking-kartlegging/kartlegging-av-naturtyper-pa-land/

Kvalitetssikrede miljødata om naturtyper skal brukes som grunnlag for beslutninger i arealforvaltning. Mer informasjon om dette finner du på www.miljodirektoratet.no.

 

Foto: Nye Veier