I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått utbyggingsavtale med HV Utbygging AS. 

Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av eiendommen Strandvegen 9, gnr./bnr. 30/34. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 20.6.2017 med planidentifikasjon 2016005.

Utbyggingsavtalen beskriver ansvaret for opparbeiding og finansiering av nødvendig infrastruktur for oppfyllelse av rekkefølgevilkår i reguleringsplanen, herunder vann- og avløpsanlegg samt innbetaling til fond øremerket opparbeidelse av områdelekeplass i Melhus sentrum vest.

Signert utbyggingsavtale - Strandvegen 9 (pdf)
Kartutsnitt (pdf)