I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått likelydende utbyggingsavtale med flere grunneiere til nye boligfelt som er knyttet til Bennavegen. 

Avtalen legger opp til at kommunen skal opparbeide og forskuttere en forenklet gang- og sykkelveg på strekningen Losenkrysset (Kvål) til Hermanstad (jf. plan-id. 2017005). Boligfeltene «BKV» nr. 1-5 i kommuneplanens arealdel blir dermed delvis tilrettelagt for utbygging. Større eiendommer i disse boligfeltene skal tilbakebetale en forholdsmessig andel av opparbeidingskostnadene etter hvert som boligfeltene bygges ut.

Les inngått utbyggingsavtale her (pdf).