Nesten alt flytende ferskvann på jorda er grunnvann, og det er en viktig kilde for drikkevannsforsyning, sanitærsystemer, jordbruk, industri og økosystemer. Det er viktig at vi tar vare på denne ressursen, for den er, og vil i framtiden bli, en enda viktigere ressurs. Årsakene er økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer. Disse globale endringene utgjør også i seg selv en trussel for grunnvannet, derfor er det et stort behov for å sikre våre vannkilder mot ytre forurensningskilder.

Vi må også framover tenke mer på vårt personlige vannforbruk og ikke bruke mer enn vi trenger. Vi må erkjenne at vannet vi har ikke er en utømmelig ressurs, og som vi ikke bør ta for gitt.

Temaet for verdens vanndag er grunnvann, og at vi skal gjøre det usynlige synlig. Ikke er det bare grunnvannet som er usynlig, men også hele distribusjonsnettet for vann og avløp.

Melhus kommune forsyner hele Gåsbakken med grunnvann fra et kommunalt eid grunnvannsanlegg, og vi har dyktige fagfolk som sørger for at vannet til enhver tid skal være trygt og godt.

Anlegget på Gåsbakken består av to brønner, og ligger inne på et avsperret område for å sikre det for ytre påkjenninger. Vannet pumpes opp i dagen, gjennom filter og UV-anlegg for å fjerne partikler og bakterier. Videre pumpes grunnvannet opp i et høydebasseng. Dette gjøres for å ha en buffer i tilfelle det blir driftsstans på pumper eller i forbindelse med blant annet vedlikehold.

For å sikre et trygt og godt vann, og overholde kravene i drikkevannsforskriften tar vi jevnlige prøver av vannet. Prøveplanen settes opp etter krav i drikkevannsforskriften, og godkjennes av Mattilsynet. Prøvene sendes til et laboratorium for analyse. Hvis noen av prøvene ikke godkjennes blir Melhus kommune varslet og vi setter straks i gang tiltak for å hindre at dette kommer inn i hovedvann-nettet. Abonnenter får også tilsendt kokevarsel.

Vi skal være takknemlig for at vi har rent drikkevann i springen, og at det er en livsviktig usynlig infrastruktur under bakken som distribuerer vann og håndterer avløpet. Infrastrukturen må i tida framover tas godt vare på. Dette kan vi alle bidra med ved å passe godt på nærmiljøet vårt. Da forebygger vi for forurensing av vannet, og hjelper de som hver dag jobber for at vi kan få rent vann i springen.

 

- Stian Bratlie, avdelingsleder for Vann og avløp