Samtidig med slamtømming gjennomfører tømmefirmaet også en kontroll av tilstanden i slamavskillerne. De sjekker om blant annet om utløpet fra tanken er dykket for å hindre slamflukt ut fra tanken, og om vannstanden i tanken er normal eller om det kan være mistanke om at grøfter etter tanken er tette. Dykket utløp er påkrevd for å hindre at slam forsvinner ut av tanken. Tømmefirmaet varsler kommunen dersom de oppdager andre avvik; dette kan være feil på lokk eller fremmedlegemer i tanken som tamponger og vaskeservietter. 

Tank  avløpsanlegg

Les gjerne mer på tømmefirmaet sin egen side. Her kan du også se når din slamavskiller har vært tømt, og når neste tømming skal foretas (Min tank).

Foreløpig føres det for det meste tilsyn på slamavskillere, men kommunen er så smått i gang med å føre tilsyn med alle avløpsanlegg. Foreløpig er ikke dette arbeidet i startfasen, men det planlegges å etablere jevnlige tilsynsrutiner. 

Et tilsyn kan omfatte prøvetaking og analyse av vannprøver fra minirenseanlegg og gråvannsanlegg, kontroll av eventuell oppstuving i infiltrasjonsarealer, kontroll av utslippspunkt, og oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal. Et tilsyn vil alltid varsles først. Det vil være slik at det blir oftere tilsyn på avløpsanlegg som ligger i sårbare området, som for eksempel drikkevannsområder.

Kommunen tar i dag vannprøver i lokale elver, bekker og vann for å ha oversikt over tilstanden, og for å oppdage eventuell forurensning. Hvis vannprøvene er forurenset, tas det flere prøver for å sirkle inn forurensningskilden. Tilsyn av avløpsanlegg er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private drikkevannskilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.