Vi kan jobbe med enkeltbarn, grupper, klasser eller trinn.

Vi bruker blant annet veiledning, observasjon, lek, samtaler, forelesninger, workshops, testing og kartlegging på ulikt nivå i vårt arbeid. PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Vi jobber med systemarbeid og organisasjonsutvikling i barnehage og skole.

Hvordan får vi bistand av PP-tjenesten?

For å få hjelp av oss må det sendes en henvisning, som fortrinnsvis utarbeides i samarbeid med barnehage eller skole: Henvisningsskjema til PP-tjenesten

Foreldre, barnet/ungdommen selv og andre tjenester kan også sende henvisning.

Er du bekymret for et barn/ungdoms utvikling, læring og trivsel?

Bekymrer du deg for et barn eller en ungdoms utvikling, læring og trivsel i enten skole eller barnehage? 

  • Ta opp dine bekymringer med barnets nærperson i barnehage eller skolen. Barnehage og skoler plikter å tilrettelegge i barnehage- og skoledagen. Dersom barnet/ungdommen har utfordringer som ikke lar seg løse innenfor det ordinære barnehage- eller opplæringstilbudet, kan utfordringene drøftes med PP-tjenesten. 
  • Barnehagen og skolen kan be om veiledning fra PP-tjenestens kontaktperson på hvordan opplæringsmiljøet kan tilrettelegges for barnet eller ungdommen. Det kan da være aktuelt å observere grupper og/eller klassemiljø, ha samtaler med nærpersoner i skolen eller barnehagen, drøfte kartlegginger og kartleggingsprøver og andre tiltak. 
  • Dersom det er behov for tilrettelegging og tiltak utover det som lar seg gjennomføre innenfor den ordinære barnehage- eller skoledagen, må det sendes en henvisning til PP-tjenesten. Dette for at PP-tjenesten skal vurdere barnet/ungdommens behov for spesialpedagogiske tiltak. Det utarbeides en sakkyndig vurdering etter barnehagelovens 19A, D eller E/ Opplæringsloven §5-3.

Er du bekymret for et barn/ungdoms språk og vansker med uttale?

Bekymrer du deg for et barn eller en ungdoms språk og vansker med uttale? 

  • Ta opp dine bekymringer med barnets nærperson i barnehage eller skolen
  • Dersom du/dere ønsker en logopedisk vurdering må det søkes via søknadsskjema til PP-tjenesten 

Her kan du kan se en visuell fremstilling av språklydutviklingen hos barn (PDF).