For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal utarbeides av nøytrale fagkyndige.  At firmaet skal være nøytralt betyr her at firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, hensyn til miljøet, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. 

Melhus kommune får ofte spørsmål om aktuelle firmaer. Kommunen anbefaler at det benyttes firma som har dokumentert erfaring fra prosjektering og bygging av slike anlegg. I tillegg så anbefaler vi at det benyttes firma som kan dokumentere en eller flere av følgende:

  • Formell kompetanse innen hydrogeologi og renseteknikk.
  • Minimum 2-3 dagers kurs om små avløpsanlegg. Kurset må omhandle prosjektering av flere relevante anleggstyper.
  • Alternative kursopplegg i regi av kommunen.
  • Praktisk erfaring med grunnundersøkelser.
  • Oppdateringsmulighet gjennom tilgang til VA-miljøblad.
  • Relevante referanseprosjekter.

Du står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

En del firma fra Melhus og omkringliggende områder har gått fagkurs gjennom kommunen. Dette er kurs som er direkte rettet mot små avløpsanlegg.
Det ble arrangert kurs våren 2011 og høsten 2017.