Formannskapet har i møte 23.03.2021, sak 38/21, fattet følgende vedtak:  

Formannskapet legger planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, samt varsler oppstart av planarbeid jfr. plan- og bygningslovens §11-12 og §11-13. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument, og skal gi en retning på kommunens utvikling på lengre sikt.  
Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er et dokument som beskriver utgangspunktet for og gjennomføringen av utarbeidelsen av samfunnsdelen.  
 
Planprogrammet inneholder:  

  • Bakgrunn og formål med planarbeidet  

  • Føringer 

  • Status, utfordringsbilde 

  • Planprosess, medvirkning og organisering 

  • Alternativvurdering 

  • Behov for utredninger 


Les forslag til planprogrammet (pdf)
 
Høringsfrist: 1.8.2021 

Innspill til høring kan enten sendes på e-post eller per post:
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus

Merk innspillet med Planprogram kommuneplanens samfunnsdel.

Har du spørsmål?
Send e-post til Kjartan Løvaas, rådgiver for plan.