Sikringsplan P20256 «Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune», datert 08.07.19, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), legges med dette ut på lokal høring.

NVE foreslår å sikre Hørsdalsbekken, Stokkbekken og Kvamsbekken med sidebekker over en lengde på totalt ca. 2500 meter. Tiltakene omfatter erosjonssikring, støttefylling av bekker og avlasting av skråningstopper.

Sikringstiltakene har til hensikt å forhindre kvikkleireskred innenfor kvikkleiresonene på Rødde i Melhus kommune.

Høringsbrev  

Sikringsplan   

Eventuelle innspill eller merknader til planen sendes skriftlig til Melhus kommune v/ Teknisk drift, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus via ordinær post, eller med epost til postmottak@melhus.kommune.no innen 3. september 2019. 

Merk brevet/eposten med «19/3352 CARMEV».