Melhus kommune ønsker innspill til Hovedplan Vann i Melhus - klimatilpasning, vannmiljø, vannforsyning og avløp 2024-2033

Last ned planen

Hva er en Hovedplan Vann i Melhus?

Hovedplanen presenterer et samkjørt og samlet grunnlag for hele kommunens arbeid ved vann i ordets videste forstand de neste 10 årene. Hovedutfordringene i perioden er:

  • økende omfanget av ansvar der kommunen er forvaltningsmyndighet
  • kommunens ansvar som tjenesteleverandør av vann og avløp i eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur med økende alder og økende behov for og omfang av fornying/oppgradering
  • strammere økonomiske betingelser

Dette ønsker vi av innspill

Planen er overordnet og vil ikke behandle konkrete tiltaksplaner eller prosjekter. Vi ønsker innspill som er knyttet til:

  • hvordan kommunen skal jobbe med beskrevne temaer 
  • kommentarer til beskrevne faktaopplysninger
  • eventuelle konsekvenser av beskrevne strategier vi bør vurdere

Hvor sender du innspill?

Send dine innspill på e-post til Anette Thyve innen 14. juni.

Merk e-post med "Hovedplan Vann i Melhus - sak 2024/2267".

Hva skjer videre? 

Planen ligger i mai/juni ute til ekstern høring og den vurderes også av kommunens politikere. 5. juni kommer Politisk utvalg for teknikk og miljø med sin høringsuttalelse til planen slik den er lagt ut på høring. 

Vi bearbeider høringsinnspillene i juni-august. Endelig politisk behandling er planlagt til formannskapet 20.8.24 og vedtak i kommunestyret 10.9.24.