Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 25.04.2023, sak 26/23.

Hensikten med planarbeidet har vært å utarbeide en detaljregulering for planområdet, og tilrettelegge for utbygging av inntil 25 boenheter i form av nybygg rekkehus og bruksendring av eksisterende bebyggelse. Planforslaget foreslår å bygge ut 5 nye rekkehus på gnr/bnr. 36/194, samt bruksendring fra enebolig til flermannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse). Planen inkluderer eksisterende bebyggelse i området for å oppnå en sammenhengende plan.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Kalgen merkes med saksnummer 21/1972

Frist for klage: 26.05.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.