Den fasen vi nå er inne i betyr økt press på sykehusene og økt behov for samhandling mellom kommunene og St. Olavs Hospital. Helt konkret betyr dette at Melhus kommune må lage en plan for å ta imot smittede personer som av ulike grunner ikke kan være på sykehuset og som heller ikke kan ivaretas i eget hjem.

Vi har allerede iverksatt tiltak ved Buen helse- og omsorgssenter for å ha større kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter, men må gjøre ytterligere grep for kunne tilby dedikerte avdelinger for å håndtere koronasmittede. Med bakgrunn i denne situasjonen vil vi ta i bruk den tidligere sykehjemsavdelingen Jarlsbu, samt bofellesskapet Gimsebu. Sistnevnte har i dag 9 beboere. Disse vil få tilbud om nytt bo- og tjenestetilbud, på bakgrunn av en individuell vurdering av deres behov for helse- og omsorgtjenester.

Omplassering av beboere og opprettelse av dedikerte avdelinger for pasienter med korona vil kunne begrense personell som utsettes for smitterisiko, og redusere risikoen for å spre smitten til øvrige beboere/pasienter. Det samme personellet vil også få bedre rutiner, og det vil være lettere å organisere rasjonell bruk av verneutstyr, noe som er svært viktig i en situasjon med mangel på dette.