I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet om oppstart av detaljregulering for Eidsåsen i Melhus kommune, på vegne av Teknisk drift Melhus kommune. 

Plankonsulent er Norconsult AS.

I forbindelse med detaljreguleringsplan for Bøveråsen boligfelt, ønsker Melhus kommune å regulere ett sammenhengende fortau mellom avkjøring ved Fylkesveg 708 Hølondvegen opp langs med Eidsåsen, så langs med Furuvegen før fortau kobler seg på regulerte fortau i detaljregulering Bøveråsen boligfelt. Etablering av fortau er et rekkefølgekrav (§ 2-1) i detaljregulering for Bøveråsen og skal være etablert før utbygging kan starte.

Arealet som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt i hovedsak til veg og boligformål.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter og planavgrensning kan ses her.

Folkemøte
Det vil bli avholdt folkemøte med berørte parter langs med traseen den 19.05.2021 klokken 18.00. Møte vil bli avholdt digitalt over Teams. Link til møte finner du her.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til:
Norconsult avd. Plan og arkitektur, Klæbuveien 127, 7012 Trondheim, eller på epost Randi.Storeng@norconsult.com