Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelser i forbindelse med utbygging av Søreggen 1 i Melhus sentrum, jfr. reguleringsplanen for Søreggen 1, gnr/bnr 92/61 (Planid 2021011). 

Forslaget legges ut i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 17‐4 andre ledd, jfr §17‐3 tredje ledd.

Les utbyggingsavtalen (PDF).

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 1. juni 2023