Melhus kommune legger ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Nordic Estate As som gjelder Drammenvegen 64, til offentlig ettersyn. Dette gjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd. 

Avtalen tar utgangspunkt i områdeplan for Melhus sentrum, samt reguleringsplan for området; planid 2016026. 

Utbyggingsavtalen beskriver utbyggers ansvar for oppfyllelse av områdeplanens rekkefølgebestemmelser, herunder innbetaling til fond for felles infrastruktur. Avtalen ligger som vedlegg nederst på siden. 

Spørsmål eller synspunkter sendes innen fristen enten per e-post, eller per post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Merk med "Saksnummer 20/1089"

Frist for å komme med merknader er 15. juni 2020.