Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Drammenvegen 64 i Melhus sentrum. 

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med byggeprosjektet, i tillegg til innbetaling av anleggsbidrag for å tilfredsstille rekkefølgekrav gitt i områdeplan for Melhus sentrum.
 
Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes enhet for Arealforvaltning ved Guri Vik:
Telefon: 993 85 932
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 23.3.20