Flomsonekart

I Melhus kommune har NVE laget flomsonekart for Gaula.

Flomsonekartet finner du i NVEs kartverktøy.
NVEs rapport om flomsonekart i Melhus (PDF)

Flomsonekartet viser hvilke områder som kan bli oversvømt i en flomsituasjon, og med hvilket gjentaksintervall. Det er laget flomsonekart for 10-års flom, 20-års flom, 50-års flom, 100-års flom, 200-års flom og 500-års flom.

Flomsoner for sidevassdrag til Gaula er foreløpig ikke kartlagt. 

Sikkerhet mot flomfare

Hvilken sikkerhet ulike typer byggverk skal ha mot flom går frem av Byggteknisk forskrift (TEK17). Bestemmelsene i TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo gjelder sikkerhet mot saktevoksende flommer som normalt ikke medfører fare for menneskeliv. For typer av flommer som kan medføre fare for tap av menneskeliv, gjelder sikkerhetskravene for skred, § 7-3 Sikkerhet mot skred