I Melhus kommune har NVE laget flomsonekart for Gaula.

Flomsonekartet finner du i NVEs kartverktøy.
NVEs rapport om flomsonekart i Melhus (PDF)

Flomsonekartet viser hvilke områder som vil bli oversvømt i en flomsituasjon, og med hvilket gjentaksintervall. Det er laget flomsonekart for 10-års flom, 20-års flom, 50-års flom, 100-års flom, 200-års flom og 500-års flom.

Hvilken sikkerhet ulike typer bygninger skal ha mot flom går frem av Byggteknisk forskrift (TEK17). De fleste bygg skal være sikre mot en 200-års flom. Det er anbefalt at det i tillegg legges på et klimapåslag på 20 %.

Flomsonekart for sidevassdrag til Gaula er foreløpig ikke kartlagt.