Melhus kommune utarbeider ny områdeplan for Brekkåsen. I mars i år ble et forslag til plan lagt ut på høring.

Fristen for å komme med innspill på planforslaget var 3. mai. Totalt kom det inn 40 innspill. 

Kort oppsummering av innspillene (merknader)

Det har kommet merknader fra blant annet Statens vegvesen, NVE, Mattilsynet, Statsforvalteren, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, AtB, FAU, en utbygger, enkelte velforeninger og lag og innbyggere.

Innspillene dreier seg blant annet om:

  • Ivaretakelse av trafikksikkerhet i planen, og at det ikke legges opp til økt trafikkmengde
  • Trafikksikker og god utforming av ny snuplass og vegutbedring i tilknytning til dette
  • At gang- og sykkelveg, og turstier sikres og etableres med riktig standard og til rett tid. 
  • At god matjord/dyrka mark ivaretas i stedet for å bygges ned i tråd med nasjonal jordvernstrategi
  • At planen kommenterer aktivt om den er i tråd med byvekstavtalen

Alle innspillene vil gås gjennom av rådmannen og tas med inn i arbeidet. Når planen skal behandles av politikerne (andregangsbehandling), vil vi legge ved en oppsummering av alle innspillene vi har fått. Her vil alle innspillene være svart ut.

Videre prosess

Etter at vi har gått gjennom innspillene vil politikerne i formannskapet og kommunestyret få saken til behandling, sannsynligvis tidlig på høsten i år.