Formannskapet har i møte 06.02.24, sak 8/24, vedtatt å fastsette planprogram for E6 Korporalsbrua – Gyllan (planID 2022003). Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 12-9.

Ved behandling av planprogram skal det redegjøres for høringsuttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt planprogram. Ansvarlig myndighet skal gi nødvendige føringer for planarbeidet. Videre skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, samt hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
Gjennom fastsettelse av planprogrammet er det fastsatt trasevalg, som forutsetter at tunnel vest for Støren skal legges til grunn for videre planarbeid.

Planprogrammet med tilhørende dokumenter kan ses her.

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages