Bakgrunn for tiltaket

Det var tidligere registrert pågående erosjon i Lundesokna langs kvikkleiresonen 459 Lund. NVE anbefalte derfor erosjonssikring av berørt strekning for å hindre ytterligere erosjon i elva, som i verste fall kunne føre til kvikkleireskred. Sikringstiltak ble derfor igangsatt og ferdigstilt i 2016 under NVEs bistandsordning, hvor kommunen var tiltakshaver og dekket 20 % av kostnadene i form av en distriktsandel. 

Arbeidene omfattet erosjonssikring for deler av elva, ved å steinsette høyre og venstre elveside med samfengt sprengt stein. Dette gjaldt tre parseller i elva nedstrøms E6, i en lengde på totalt 410 meter. Det gikk med omtrent 3500 lmmed steinmasser til tiltaket. 

Spørsmål kan rettes til Naturfare-avdelingen.
Epost
Telefon 415 01 660