Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet opprinnelig en plan for erosjonssikring av elva Bortna på Ler. Hensikten med tiltaket var å bevare områdestabiliteten langs Bortna og redusere sannsynligheten for kvikkleireskred i området. Etter en nyere gjennomgang av planen, samt nye befaringer i området, har NVE meldt fra om at erosjonen ikke er så prekær som først antatt. Områdestabiliteten er også i utgangspunktet tilfredsstillende. Sikringsplanen er derfor ikke lenger prioritert av NVE og kommunen, da det er større behov for sikringstiltak andre steder i kommunen med langt verre stabilitet. 

Kommunen oppfordrer samtidig grunneiere i området om å sørge for erosjonssikring på egen eiendom dersom det oppdages pågående erosjon langs vassdraget, og ellers melde fra til kommunen om det skulle oppstå større endringer langs vassdraget som kan virke negativt på stabiliteten.

Spørsmål kan rettes til Naturskadeavdelingen.
E-post
Telefon 415 01 660