Elva Bortna renner i øst-vestlig retning gjennom kvikkleiresone 450 Bortn like nord for Ler sentrum, før den krysser E6 og jernbane, og til slutt renner ut i Gaula. Det er registrert aktiv erosjon langs deler av Bortna.

Erosjonssikring

NVE har derfor utarbeidet en plan for erosjonssikring av Bortna, som har til hensikt å konservere områdestabiliteten i området, som i utgangspunktet er tilfredsstillende. Erosjon vil derimot være med på å svekke stabiliteten i området og kan føre til lokale, initielle brudd i kvikkleira. Erosjonssikring vil derfor være med på å redusere sannsynligheten for kvikkeleireskred i området.

Opprinnelig plan innebærer erosjonssikring av Bortna og tre sidebekker, ved å steinsette vassdraget med steinmasser, i en total lengde på 1480 meter. Steinfyllingen vil stoppe den videre erosjonen, og stabiliteten i området blir bevart. Etter utlegging av steinmasser vil dette tildekkes med de massene som er gravd bort og eventuelt suppleres med tilgroingsmasser, slik at det biologiske mangfoldet får muligheten til å komme raskt tilbake. 

Status per 24.01.19:

Etter en nyere gjennomgang av planen kan NVE melde om at det trolig blir behov for å sikre Bortna mot erosjon i noen kritiske yttersvinger, og eventuelt i sidebekkene. Det betyr at det trolig ikke blir nødvendig med full sikring slik opprinnelig plan foreslår. Områdestabiliteten er i utgangspunktet tilfredsstillende, men det er fremdeles aktuelt å stanse aktiv erosjon.

Planen er ikke vedtatt i Melhus kommune og er foreløpig ikke prioritert, da det er større behov for sikringstiltak andre steder med langt verre stabilitet. 

Spørsmål kan rettes til Caroline Mevik, rådgiver naturskade
E-post
Telefon 415 01 660