Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene. I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendom.
Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.

Vedtekter

Vedtekter
Vedtektene er vedtatt i Melhus kommunestyre i sak 13/09, den 10.03.2009.

Taksering av eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt
Vedtatt 1. gang den 18.01.2010. Revidert den 20.05.2015.

Omtaksering av eiendom fra 2020

Melhus kommune har siden 2010 hatt alminnelig eiendomsskatt. Den omfatter alle eiendommer, og inntektene går i sin helhet til å finansiere de tjenestene vi leverer til våre innbyggere. Nå skal det gjennomføres en omtaksering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eiendomsskatt@melhus.kommune.no

Om eiendomsskatt og taksering

Skatten skrives ut etter reglene i ”lov om eiendomsskatt til kommunene”. Skattegrunnlaget fastsettes ved takst, og står fast i en periode på ti år. For Melhus kommune sin del betyr det at det må gjennomføres en omtaksering i 2020. Dette ble vedtatt av kommunestyret 2. april 2019, og representanter fra kommunen er nå i gang med besiktigelse av eiendommer.

Det er eiendommens omsetningsverdi som danner grunnlaget for eiendomsskatten. I vårt arbeid med ny taksering vil vi derfor se på omsetningsverdi på eiendommer solgt i Melhus. Det vil også bli foretatt besiktigelse av enkelteiendommer for prøvetaksering. Endelig takst vil bli satt av sakkyndig nemnd i Melhus kommune.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres, og kommunestyret har også mulighet for å justere skattetrykket. Dette gjøres gjennom takstreduksjon, innføring av bunnfradrag og justert promillesats. Promillen kan endres fra år til år. I perioden 2010 til 2019 har imidlertid eiendomsskatten i Melhus ligget på 2 promille for bolig/fritid og 7 promille for næring. Dette er laveste sats. En lovendring åpner imidlertid for at kommunestyret fra 2020 kan vedta å sette promillen lavere på bolig og fritid. Nytt fra neste år er også at det skal gis minimum takstreduksjon på 30% på alle bolig og fritidseiendommer.

Hos lovdata.no kan du lese mer om eiendomsskatt

Les mer om eiendomsskatt i Melhus kommune.