Melhus kommune har behandlet som saksnr 2/22 etter delegert myndighet fra Formannskapet, endring av detaljreguleringsplan Skjerdingstad Næringspark planID 2018005. 

Planendringen medfører nødvendige justeringer av trafostasjoner BE1-2, og fjerning av faresone høyspent samt tilhørende bestemmelse.

Reguleringsplanen, samt vedtatte endringer kan ses her.

Vedtak kan påklages etter § 1-9 plan og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da dette vedtaket ble gjort kjent. 

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.