Melhus kommune vedtok i møte 17.12.19, sak 124/19, reguerlingsplan "Detaljreguleringsplan for Sagmoen, Gåsbakken", planid 2017014, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av leilighetsbygg i to etasjer med tilhørende garasjer på eiendommen gnr. 164, bnr. 41. Det etableres overflateparkering for resterende parkeringsplasser. Det skal etableres gangadkomst fra dagens opphøyde gangfelt på Hølondvegen fra gang- og sykkelveg til planområde.

Planen med tilhørende plandokument kan ses her. 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514. Klagefristen er 17.01.2020, eller 3 uker regnet fra den dagen da dette vedtaket kom fram til påført adressat.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen innen 3 år etter denne kunngjøring.