Formannskapet har i møte 25.06.24, sak 78/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Rønningen Panorama (plan-id: 2023005), med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av 3de arkitektur & design AS, på vegne av forslagstiller Trebetong AS og utbygger Erobra Eiendom AS.

Planforslaget foreslår å etablere terrassert leilighetsbygg i 5 etasjer med minimum 20 boenheter. Det er planlagt parkering i parkeringskjeller med inntil 30 parkeringsplasser.

Planforslaget kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill og merknader sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Detaljreguleringsplan Rønningen Panorama”