I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for prosjektet Rassikringstiltak på Karivollen. Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til prosjektet. Forslagsstiller er Bane NOR, og NIRAS Norge bistår med teknisk prosjektering og er fagkyndig plankonsulent.

Bakgrunn for prosjektet
Prosjektets planområdet ligger på Karivollen i Melhus kommune, langs med Langbekken. Formålet med planen er å legge til rette for rassikringstiltak, herunder etablering av nytt flomløp og utbedring av overvannshåndteringen ved jernbanelinjen på Karivollen.

Vurdering av konsekvensutredning
Tiltakene i planen er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning. Bane NOR/Melhus kommune har vurdert tiltak utløser krav om konsekvensutredning, da planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. § 10. Det er særlig miljøet i Langbekken og kantsonen som kan bli berørt, både i permanent og midlertidig fase, samt at Langbekken renner ut i det vernede vassdraget Gaula.
Melhus kommune ønsker at det utarbeides en konsekvensutredning som en del av planarbeidet, med tanke på den metodiske tilnærmingen for tema natur- og vannmiljø.
Konsekvenser av tiltaket vil bli gjort rede for i fagnotater og planbeskrivelsen.
Det er mangelfull kartlegging av naturverdiene i området, så det planlegges naturtypekartlegging ila våren 2024. Sentrale tema i planarbeidet vil være knyttet til miljøundersøkelser (grunnforurensning, naturmangfold), tiltak i og langs vassdrag, risiko- og sårbarhetsanalyse- og konsekvenser i anleggsgjennomføring.

Merknader til varsel

Dokumenter knyttet til oppstartsvarselet kan ses her

Dette varselet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater.
Innspill til planarbeidet kan sendes til: Preben Lyngaas Jensen, NIRAS Norge AS
Epost: prje@niras.com
Tlf: 934 93 338

Eller per brev: NIRAS Norge AS, Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim

Innspill/merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering for rassikringstiltak Dovrebanen, Karivollen».
Frist for innspill: 11.2.2024.