Formannskapet har i møte den 24.10.23, sak 102/2023 vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Rapbjørga steinbrudd, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Planforslaget er utarbeidet av Pro Invenia AS på vegne av tiltakshaver Rapbjørga pukkverk AS.

Hensikten med planen
Formålet med planforslaget har vært å revidere vedtatt reguleringsplan for Rapbjørga steinbrudd, samt å utvide planområdet til deler av gnr/bnr. 25/1 i Melhus kommune, slik at allerede utførte tiltak på gjeldende eiendom kan godkjennes. Detaljreguleringen skal erstatte nåværende plan for området med planID 2015006. Planforslaget legger også opp til å tilføye et område i sørøst som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks, natur og friluftsområder. Deler av planforslaget vil derfor ikke være i tråd med overordnet plan.

Planforslaget for Rapbjørga steinbrudd kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Detaljregulering Rapbjørga steinbrudd”