Formannskapet har i møte 06.02.24, sak 9/24, vedtatt å legge forslag til Melhus videregående skole, gnr/bnr 30/138 m.flere (plan-id: 2022002), med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Trøndelag Fylkeskommune.

Hensikten med planen:
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Melhus videregående skole til et moderne, attraktivt og framtidsrettet skoleanlegg med bærekraftige løsninger. Viktigste arealformål vil være Tjenesteyting (skole, haller og tilhørende funksjoner), herunder nødvendig uteareal for skolen, samt trafikkarealer.

Planforslaget for Melhus videregående skole kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknad sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Detaljreguleringsplan Melhus videregående skole”