Melhus kommune vedtok i møte 14.12.21, sak 78/21, Detaljreguleringsplan Kregnesbakken, planID 2019006, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse og utbedring av Kregnesbakken, som i dag har utfordringer knyttet til erosjon, sig, lokal utvasking og overflate utglidninger av vegskuldra. Vegen er i tillegg i for dårlig stand til at større kjøretøy kan ferdes gjennom området på en trygg måte.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus   
E- post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skemaet: Melhus kommune (kommune24-7.no)

Klagen merkes med saksnr 19/3218

Frist for klage: 14.01.22

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.