Melhus kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019, sak 123/19, reguleringsplan "Detaljreguleringsplan for Håen/Samsjølia hyttefelt" , planid 2013017, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Planen skal resultere i en bedre utnytting av dagens hytteområde med en utvidelse/fortetting av feltet, legge til rette for etablering av fremtidige vegtraseer, med VA-løsninger for eksisterende og nye hytter. Nye tiltak har som mål å tilpasses terrenget, og ikke forringe kvaliteter for de eksisterende hytter.

Planen med tilhørende plandokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no. Klagefristen er 17.01.19, eller 3 uker regnet fra den dagen da dette vedtaket kom fram til påført adressat.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.