Formannskapet har i møte den 27.06.23, sak 78/2023, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Gartnerihagen, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Norgeshus AS på vegne av tiltakshaver Erobra Eiendom AS.

Hensikten med planen

Formålet med planforslaget har vært å tilrettelegge for utbygging av boligbebyggelse i form av rekkehus og blokkbebyggelse med tilhørende grøntanlegg og infrastruktur på Løvset, nedre Melhus. Øst i planområdet vil planen overlappe med reguleringsplan for Rydningen boligfelt og Løvset barnehage. Det er besluttet at der planforslaget overlapper med eksisterende planer, skal opprinnelige føringer og bestemmelser for reguleringsplanen fremdeles gjelde.

Planforslaget for detaljreguleringsplan Gartnerihagen kan ses her.

Sende inn merknad

Innspill eller merknader sendes til
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med "Detaljreguleringsplan Gartnerihagen"