Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.11.2019, sak 101/19, reguleringsplan «Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka», planid 2018006, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Formålet med planen er å legge til rette for et trafikksikkert tilbud for gående og syklende langs Hølondvegen, og da særlig for beboere i Vollmarka. Ny gang- og sykkelveg er fortsettelse av eksisterende til Vollmarka travpark. Foruten å regulere areal til gang- og sykkelveg tar planen for seg sideareal og annet vegareal som er nødvendig for opparbeidelse. Nytt planforslag sikrer også avkjørsler som ikke er opparbeidet i henhold til reguleringsplan for Gimse 2.

Planen med tilhørende plandokument kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 17.12.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen innen 3 år etter denne kunngjøring.