Iht. plan – og bygningsloven (pbl) § 3-7 og 12-10 meldes det at Trøndelag fylkeskommune legger frem planforslag Bennavegen gang,- sykkelveg (planID 2023001) til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen har vært å utarbeide en gang- og sykkelveg langs Bennavegen fra Hermanstad fram til krysset ved Fv. 6578 Lebergsvegen. Dette vil gi en 2,2 km lang forlengelse av eksisterende gang- sykkelvegnett, og gi tryggere ferdsel for gående og syklende fram til Kvål sentrum. Som en del av reguleringsplanen reguleres det også inn en ny tosidig kollektivholdeplass langs strekningen.

Etter at høringsperioden er over, vil innsendte innspill samles og deretter vurderes. Dette kan medføre at det er nødvendig å gjennomføre endringer av planforslaget basert på de innspillende og tilbakemeldingen som blir sendt inn.  

Tilgang til planforslaget finnes på Trøndelag fylkeskommune og Melhus kommune sine nettsider her. 

Merknader og innspill
Eventuelle merknader til planforslaget kan sendes inn via post til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller via e-post til: postmottak@trondelagfylke.no

Frist for innsendelse av innspill er 19.08.2024

Kontaktperson: Heidi Eggen, nr: 924 37 095 

Det ønskes velkommen til folkemøte den 12 august på Rosmælen skole kl: 18.00 – 20.00