Jf. Plan- og bygningsloven varsles det med dette om oppstart av endring av reguleringsplan Furuhaugen i Melhus kommune. Planbegrensing beholdes som i eksisterende plan.

Hovedformålet med planendringen er å justere byggegrense i område BFS2 mot grøntareal GBG2. Byggegrense som forslås flyttet er også vist med rød stiplet strek i kartutsnitt. Små endringer av interne formålsgrenser og bestemmelsene er aktuelle. Informasjon blir lagt ut på Melhus kommune sine hjemmesider.

Merknader til varsel:
Dokumenter knyttet til oppstartsvarselet kan ses her

Eventuelle merknader sendes: 
Norconsult Norge AS, Moafjæra 6J, 7606 Levanger 
Bruk gjerne epost: (arne.ramstad@norconsult.com).

Høringsfrist 07.05.24