Melhus formannskap vedtok i møte 18.10.22, sak 122/22 endring av reguleringsplan for Mosløkkja, Lundamo, planID 2013014. 

Reguleringsendringen innebærer endring av plankart. Formålsgrensen og byggegrense flyttes mellom B06 og f_LEK 0.4 m mot vest, slik at det blir 8 kvm mer areal regulert til boligformål. Formålsgrensen flyttes mellom f_LEK og U2 4 m mot vest, mellom byggegrensene på området. Det gir 58 kvm mer lekeareal, og er en kompensasjon for tapt lekeareal.

Reguleringsplanen, samt vedtatte endringer kan ses her. 

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1- 9 plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus via ordinær post eller e- post: postmottak@melhus.kommune.no innen 15.11.22.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøringen.