Formannskapet har i møte 05.03.24, sak 21/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Melhustunet Sør, gnr/bnr 91/112 (plan-id: 2022008), med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av PLAN arkitekter AS, på vegne av Melhusporten AS. Arkitekt er Skibnes Arkitekter.

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leilighetsbygg, næringsareal og energistasjon, med tilhørende parkeringskjeller og uteareal.

Planforslaget kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknad sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Detaljreguleringsplan Melhustunet Sør, gnr/bnr 91/112”