Melhus kommune vedtok i møte 14.12.21, sak 79/21 Detaljreguleringsplan for Losjevegen gnr 92 bnr 16/18/55 m.fl., planID 2020001, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur. Eksisterende bebyggelse på eiendommene gnr. 92 bnr. 16, 18 og 55 skal saneres og erstattes med blokkbebyggelse i 4 etasjer med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsområder.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus   
E-post:  postmottak@melhus.kommune.no    
Eller ved å benytte dette skjemaet: Melhus kommune (kommune24-7.no)

Klagen merkes med saksnr 19/5557

Frist for klage: 14.01.22

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.