Formannskapet har i møte 29.06.21, sak 91/2021, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan for Losjevegen 92/18 - 92/16- 92/ 55, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av ON arkitekter og ingeniører AS, på vegne av Losjevegen Park AS

Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur. Eksisterende bebyggelse på eiendommene gnr. 92 bnr. 16, 18 og 55 skal saneres og erstattes med blokkbebyggelse i 4 etasjer med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsområder.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for område. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Planforslaget for Losjevegen kan ses her.

Send inn merknad:
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 27.08.2021
Merkes med "Losjevegen 92/18 - 92/16- 92/ 55"