Melhus kommune vedtok i møtet 22.03.22, sak 14/22, Detaljreguleringsplan for Brekktrøa 36/8, planID 2019001, med tilhørende bestemmelser og planakart.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av 43 nye boligenheter på eiendommen 36/8 i form av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse. Det vil også gjøres endringer og justeringer på tilhørende infrastruktur.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
E- post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet: Melhus kommune (kommune24-7.no)

Klagen merkes med saksnr 19/2336

Frist for klage: 22.04.22

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.