Melhus kommunestyret vedtok i møte 20.10.2020, sak 72/20, Detaljreguleringsplan for Bergljots veg 2, planID 2018009, med tilhørende planbestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å rive eksisterende bebyggelse og føre opp et moderne bygg som inneholder boliger, dagligvarer og mindre tjenesteyting.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no  
eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514 

Klagen merkes med saksnummer 18/3768

Frist for klage: 13.11.2020

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.