Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 31.10.23, sak 87/23.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Melhus kommune. Norconsult har også stått for fagrapportene. Hovedintensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for et aktivitetstilbud på Monsstuflata. Det skal være mulighetsrom for å etablere aktivitetsmangfold med lav terskel for deltagelse, som er tilpasset både omgivelsene og brukergruppene. Innholdet i aktivitetsparken er ikke endelig avklart, men minst ett mål skal være tilpasset forskjellig type rulle-aktivitet (skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter, sykkel mm), hovedsakelig i betong.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1- 9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet.

Frist for klage: 28.11.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.