Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 21.05.2024, sak 41/24.

Georg Øye Arkitektkontor AS har utarbeidet planforslaget på vegne av tiltakshaver og grunneier som er Rønning & Sande Investment Ans. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av leilighetsbygg i tre etasjer, med rundt 17 boenheter sentrumsnært på Hovin. Det er tatt sikte på å sørge for en god og kompakt utnyttelse, gode løsninger for nødvendig infrastruktur, og attraktive boliger.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes:
Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, eller
postmottak@melhus.kommune.no

Frist for klage er 21.06.2024

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.