Formannskapet har i møte 22.11.22, sak 140/22, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Aktivitetspark Monsstuflata, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Melhus kommune.

Hovedintensjonen med reguleringsplanen er å legge til rette for et aktivitetstilbud på Monsstuflata. Det skal være mulighetsrom for å etablere aktivitetsmangfold med lav terskel for deltagelse, som er tilpasset både omgivelsene og brukergruppene. Innholdet i aktivitetsparken er ikke endelig avklart, men minst ett mål skal være tilpasset forskjellig type rulle-aktivitet (skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter, sykkel mm), hovedsakelig i betong.

Planforslag for Aktivitetspark Monsstuflata kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 20.01.23
Merkes med "Detaljreguleringsplan Aktivitetspark Monsstuflata"