Formannskapet har i møte 25.06.19, sak 90/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering Voll massetipp", planid 2017003, med planbeskrivelse, konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er uarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Lars Magnar Høgseth. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fylling av ravine med rene masser til ravinen er på samme nivå som terrenget rundt. Området skal deretter bearbeides slik at det kan tas i bruk som dyrka mark. Det reguleres til en utbedring av adkomstvegen til 6 meters kjørebredde, og utbedring av krysset til FV708. Videre reguleres det til 4 områder for massedeponi (BAS01-BAS04), som skisserer en etappevis deponering (oransje). Området vil kunne fylles med ca. 200 000 - 250 000 m3 masse med et årlig omfang på ca. 20 000 - 25 000 m3. Dette gir en driftstid på 5-10 år.

Planforslaget for Voll massetipp kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 06.09.19. Merknaden merkes "Detaljregulering Voll massetipp, saksnr 15/4598"