Melhus kommunestyre vedtok i møte 29.01.2019, sak 5/19 reguleringsplan "Detaljregulering Udduvoll vest" planid 2016011, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for deponering av rene masser i Reitdalen ved Udduvoll.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 01.03.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.