Formannskapet har i møte 29.06.21, sak 89/21, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering Tislauøra næringsområde gnr/bnr 8/4, med planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Planen er utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS på vegne av tiltakshaver Melhusbygg AS.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge teig av eiendommen gnr/bnr 8/4 på Tislauøra for næringsvirksomhet. Planområdet utgjør 17,1 dekar og tilknyttes eksisterende næringsområde med felles adkomstveg fra fylkesvegen. Plantiltaket er ikke i tråd med overordnet plan, og det er derfor utarbeidet konsekvensutredning som en del av planforslaget.

Planforslaget for Detaljregulering Tislauøra næringsområde gnr/bnr 8/4 kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes innen 27.08.2021 per e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller post til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus.

Merkes med "Detaljregulering Tislauøra næringsområde gnr/bnr 8/4, saksnr 17/1559"